Privacyverklaring Trial Club Leuven vzw

Trial Club Leuven vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Trial Club Leuven vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Trial Club Leuven vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Trial Club Leuven vzw
Waversebaan 145/4, 3001 Leuven
Tel: 016/22.14.67, e-mail: info@trialclubleuven.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Trial Club Leuven vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Trial Club Leuven vzw; (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en voor interne communicatie;
 • Het voeren van promotie voor de activiteiten van Trial Club Leuven vzw;
 • Het verzekeren van de leden van Trial Club Leuven vzw;
 • Het samenstellen van een archief van de activiteiten van Trial Club Leuven vzw;
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, opslaan en verwerken:
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer voor het terugbetalen van gemaakte kosten, geleden schade (verzekering);
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum;
 • Foto’s en filmopnames.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben gekregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzekeren van onze leden bij de maatschappij AXA;
 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn

Trial Club Leuven vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar na laatste gebruik bijgehouden. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, meer bepaald:
 • Alle personen die namens Trial Club Leuven vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. U kan ons ook contacteren via de contactgegevens hierboven.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Trial Club Leuven vzw kan zijn Privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.

Oudere versies van onze Privacyverklaring worden in ons archief opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Copyright © v.z.w. Trial Club Leuven. Alle informatie op deze website mag slechts gebruikt worden mits voorafgaandelijke toestemming.